Vijf leden gehuldigd op Algemene Ledenvergadering NVBS

door Oege Kleijne

De NVBS heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering op 9 april 2016 in Amersfoort niet minder dan drie ereleden en twee Leden van Verdienste benoemd. Ook besloot de vergadering de contributie voor 2017 niet te verhogen.

In dit jubileumjaar – de NVBS bestaat 85 jaar – gaven zo’n 120 leden acte de présence op de Algemene Ledenvergadering. Zij waren getuige van de benoeming van twee ereleden en twee Leden van Verdienste. Erelid Paul Wiggenraad kon niet aanwezig zijn en ontving de oorkonde “op afstand”.

Roef Ankersmit – erelid

Roef Ankersmit was compleet verrast toen hij door NVBS-voorzitter Maikel Rörik op het podium werd geroepen om te worden toegesproken in het kader van het erelidmaatschap van de vereniging. Hoewel spoorweghistoricus, -auteur en -fotograaf Roef Ankersmit relatief weinig bestuurlijke functies bij de NVBS heeft vervuld, bestaat zijn NVBS-Curriculum Vitae voor het overgrote deel uit publicaties en hulp bij artikelen, maar ook uit presentaties die hij al vele decennia geeft. Alleen al het aantal publicaties dat hij zelf voor Op de Rails schreef, mag als indrukwekkend gekenschetst worden: 174 artikelen. Altijd goed geschreven, meer dan uitstekend gedocumenteerd en voorzien van pregnante foto’s niet alleen qua onderwerp, ook qua compositie. Daarbij vaak ook gebruik makend van beelden van zijn grote hobbyvriend Kees van de Meene. Roef is dan ook een bekende in de spoorwegwereld. Een portret staat in de eerste nieuwsbrief NVBS Actueel.

Roef Ankersmit (links) ontvangt het erelidmaatschap en bloemen uit handen van NVBS-voorzitter Maikel Rörik. Foto: Sjoerd Bekhof.


Kees van de Meene – erelid

Wat voor Roef Ankersmit geldt, ging tijdens de Algemene Ledenvergadering ook op voor zijn spoorvriend Kees van de Meene: verbazing. En ook Kees – eveneens verdienstelijk spoorhistoricus, -fotograaf en -auteur – kan bogen op een grote hoeveelheid publicaties en veel activiteiten in het documenteren van de wijzigingen in de infrastructuur of het (fotografisch) vastleggen van (ooit) bestaande situaties. Hij tooide Op de Rails met 93 artikelen en leverde veel foto’s voor andere publicaties binnen en buiten de vereniging. Want daar ligt ook zijn specialisatie: infrastructuur en seinwezen. Kees van de Meene heeft inmiddels een groot aantal boeken op zijn naam staan, over spoorwegarchitectuur, maar – uiteraard – ook over spoorweginfrastructuur, waarbij zijn laatste uitgave “Langs het spoor, het fotografisch oog van Kees van de Meene” een schitterende selectie is van het vele fotografische werk dat hij heeft gemaakt. Kees was overigens ook op andere vlakken actief, zo adviseerde hij het Nederlandse Spoorwegmuseum en fungeerde hij als vraagbaak voor het NVBS-archief (de latere Stichting NVBS Railverzamelingen). Vorig jaar werd hij vanwege zijn belangrijke maatschappelijke verdiensten benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Kees van de Meene in zijn dankwoord, nadat hem het erelidmaatschap van de NVBS werd verleend. Foto: Sjoerd Bekhof.


Paul Wiggenraad – erelid

Paul Wiggenraad trad per 1 januari 1986 als eindredacteur toe tot de toen nieuw benoemde redactie van Op de Rails en moest, net als de rest van dit college, het vak nog leren, hoewel hij als enige uit de vorige redactie kwam en daar al een jaartje als hulpje meedraaide. Hij ontwikkelde zich tot het taalkundige geweten van de redactie, zoals het een goed eindredacteur betaamt. Hij was meer dan precies en menig auteur zag in dit (nog) computerloze tijdperk zijn werkstuk rood gekleurd terug door de vele correcties die Paul had aangegeven. Correcties die door de auteurs moesten worden verwerkt. Basis voor dit alles was het beruchte “groene boekje” (de officiële Woordenlijst der Nederlandse Taal, een overzicht van de officiële spelling van Nederlandse woorden zoals vastgelegd in de Spellingwet – red.). Omdat die spelling niet altijd even logisch was (en is) hadden sommige schrijvers hier moeite mee. Zo was er een auteur, die absoluut elke correctie afwees en zich op het standpunt stelde dat “zelfs taalfouten moesten blijven staan”.
Van alle redactieleden besteedde Paul de meeste tijd aan het maandblad en er zullen weinig leden zijn, die 25 jaar lang zo veel tijd in de vereniging staken. Het corrigeren kostte hem na het inleveren van de kopij meestal een hele week, zodat hij in feite zijn hele periode bij het maandblad, 25 jaar, twaalf maal per jaar een week, inclusief het weekend, voor de vereniging in de weer was. Het is een feit dat dankzij Paul Op de Rails op eenzame hoogte stond qua taalgebruik en stijl. Na 25 jaar vond Paul het genoeg. De NVBS is Paul veel dank verschuldigd en het erelidmaatschap is daar een blijk van.

Het NVBS-erelidmaatschap ook voor Paul Wiggenraad (links). Hij was een kwart eeuw actief voor de vereniging waaronder vele jaren als eindredacteur van Op de Rails. Het erelidmaatschapsbewijs werd hem uitgereikt door Paul Muré (midden) in Australië, waar ze op vakantie waren. Saillant detail: dit gebeurde vrijwel tegelijkertijd met de bekendmaking van de ereleden en de Leden van Verdienste op de Algemene Ledengadering in Amersfoort. Rechts op de foto: Sieger de Boer die de oorkonde in zijn bagage had meegenomen. Foto: Erik van Lunteren


Evert Heusinkveld – Lid van Verdienste

Evert Heusinkveld werd in 1963 lid van de NVBS en begon al in de jaren zestig met het verzamelen van Nederlandse spoorwegdocumentatie die hij eerst thuis in een daartoe verduisterde kamer bewaarde en later overbracht naar de NVBS Archieven in Voorschoten en weer later naar NVBS Centraal in Amersfoort. Al gedurende vele jaren geeft hij grondig voorbereide foto- en filmpresentaties bij NVBS-afdelingen in het hele land.
Evert verricht nog steeds belangrijk werk op het gebied van het documenteren van spoorweghistorie en staat bekend als zeer deskundig en als een degelijk onderzoeker voor andere NVBS-leden. Hij werkt altijd zorgvuldig en heeft veel oog voor details, ook in zijn vele artikelen in Op de Rails over lokaalspoorwegen in Oost-Nederland en Duitse Kleinbahnen.
Hij is de auteur van hét standaardwerk over Lokaalspoorwegen in Twente en de Achterhoek en wordt alom beschouwd als dé expert op dit gebied, maar heeft ook tien boeken op zijn naam gebracht, vooral over spoor- en tram in het Duitsland, meestal de gebieden en plaatsen niet ver van de Nederlandse grens.
Evert vervulde de functie van sectieleider bij de Afdeling Twente van 1985 tot en met 1991 en is sinds 1992 actief als beheerder bij NVBS-Documentatiebureau/Stichting NVBS Railverzamelingen en richt zich in die hoedanigheid op de “Documentatie Spoorwegen Nederland, voormalig Nederlands-lndië en Suriname”. Daarnaast ondersteunt hij het Team Digitaal bij het scannen en photoshoppen.
Sinds 20 januari 2016 is hij ten slotte houder van het record “hoogste opkomst bij een reguliere NVBS-afdelingsbijeenkomst”. Zijn presentatie over Twente en de Achterhoek trok 119 belangstellenden.

Evert Heusinkveld toont zijn oorkonde. Hij werd lid van verdienste vanwege zijn vele activiteiten voor de NVBS, die hij nog steeds met veel enthousiasme voor de vereniging ontplooit. Hij bracht onlangs het bezoekersrecord op zijn naam, want zijn presentatie over spoorwegen in Twente en de Achterhoek, trok bij de NVBS-afdeling Twente 119 bezoekers. Foto: Sjoerd Bekhof.


Dick van der Spek – Lid van Verdienste

Sla een boek open over spoor- en/of tramwegen in Nederland en de kans is groot dat de schrijver(s) Dick van der Spek gevraagd heeft een tekening te maken over een lijn, een emplacement, een stelsel van lijnen of het railnet van een heel gebied. Voor de NVBS concipieerde hij honderden tekeningen, zowel voor Op de Rails als voor de verschillende NVBS-uitgaven. Bij tramliefhebbers zijn de Railatlassen misschien nog wel het meest bekend. Dick is niet eenzijdig, want hij tekent zowel voor tram-, metro- als spooruitgaven en was ook gedurende vele jaren beheerder van het tekeningenarchief van de Stichting NVBS Railverzamelingen en haar voorganger. Zijn eerste schets verscheen in 1968 in het julinummer van Op de Rails en ook de meest recente uitgave van dit maandblad tooide hij met tekenwerk van zijn hand. Opvallend aan de kunstwerken – want dat zijn het eigenlijk wel – van Dick is de eigen, heel herkenbare stijl. Dick hecht aan het oude handwerk, maar maakt ook gebruik van de moderne middelen als internet en e-mail en zijn tekeningen – hoe omvangrijk ook – zijn in “no time” vanuit zijn woonplaats Thailand in Nederland of waar dan ook ter wereld gemaild. Wie goed heeft gerekend, komt tot de slotsom dat Dick in juli 2016 al 48 jaar de NVBS ten dienste staat en dat mag een enorme prestatie worden genoemd.

Dick van der Spek leest aandachtig de oorkonde die hem het bewijs zwart op wit levert dat hij Lid van Verdienste van de NVBS is geworden. Dick heeft bij velen bekendheid gekregen vanwege zijn tekenwerk voor Op de Rails en voor vele andere publicaties. Rechts NVBS-voorzitter Maikel Rörik. Foto: Sjoerd Bekhof.

Print Friendly, PDF & Email

Vier NVBS-leden werden tijdens de Algemene Ledenvergadering geëerd als erelid of als lid van verdienste. Van links naar rechts: Roef Ankersmit, Dick van der Spek, Kees van de Meene en Evert Heusinkveld. Foto: Sjoerd Bekhof.